طراحی سایت
دوشنبه 27 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

گستره خدمات تامین اجتماعی(2)- قانون بیمه قالی بافان


یکی از گروه های بیمه ای مورد حمایت دولت محترم ،قشر زحمتکش قالی باف می باشد.مشمولین این قانون، شاغلان در مشاغل قالی، قالیچه و گبه و صنایع دستی خانگی و سایر صنایع وابسته میباشند که دارای مجوز فعالیت و یا کارت شناسایی معتبر از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستیو گردشگری میباشند.

- حداقل سن افراد واجد شرایط برای انعقاد قرارداد 15 سال و حداگثر 50 سال تمام در تاریخ ثبت تقاضا در دفتر واحد اجرائی می باشد.

- پذیرش تقاضا و انعقاد قرارداد با متقاضی که در زمان ارائه تقاضا بیش از 50 سال سن داشته باشد موکول به احراز شرایط ذیل خواهد بود:

                          الف) در زمان تقاضا سن متقاضی از 55 سال تمام بیشتر نباشد.

                         ب) حق بیمه مربوط به سالهای مازاد بر 50 سال را به طور یکجا پرداخت نماید.

                        ج) از تاریخ انعقاد قرارداد تاتاریخ پرداخت حق بیمه،بیش از یک ماه و از تاریخ درخواست بیش از 3 ماه فاصله ایجاد نشده باشد.

                             د) هر فرد صرفا" یک بار میتواند متقاضی استفاده از امکان پرداخت حق بمه مازاد بر 50 سال بصورت یکجا شود.

- پس از ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه و کنترل شرایط متقاضی،نامبرده به کمیسیون پزشکی جهت بررسی وضعیت جسمی و روحی وی انجام میگیرد.

- به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مشمولین واقعی قانون مذکور و بهره مندی از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی، واحد های اجرایی پس از اخذ فرم اجازه بازرسی و رعایت سایر مقررات نسبت به بررسی اشتغال متقاضیان مربوطه در چارچوب توافقنامه مشترک فیمابین این سازمان  با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اقدام می نمایند.

نحوه پرداخت حق بیمه :

    - پرداخت حق بیمه همه ماهه توسط بیمه شده یا نماینده وی انجام گرفته و حداکثر مهلت پرداخت تا آخرین روز 2 ماه بعد خواهد بود.بیمه شده می تواند حداکثر نسبت به پرداخت حق بیمه 3 ماه آتی با توجه به اعتبار کارت شناسایی و مهارت فنی برابر مقررات مربوطه اقدام نماید.

- در صورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر، چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا تاریخ پرداخت مجدد بیش از 3 ماه فاصله ایجاد نگردد، قرارداد منعقده معتبر بوده و پرداخت حق بیمه ماه مربوطه با رعایت سایر مقررات بلامانع میباشد.

نرخ حق بیمه :

    نرخ حق بیمه مشمولان، برابر ماده 28  قانون تامین اجتماعی، برابر با 27% می باشد که 20% حق سهم کارفرمایی توسط دولت و 7% توسط بیمه شده پرداخ میشود.

- بیمه شدگانی که بصورت انفرادی(خویش فرما) حق بیمه پرداخت می نمایند از شمول بیمه بیکاری برخوردار نمی باشند، ولی بیمه شدگاه دارای کارفرما مشمول این قانون هستند.همچنین بیمه شدگانی که بصورت انفرادی حق بیمه پرداخت می نمایند از کلیه حمایت های کوتاه مدت به استثنای غرامت دستمزد ایام بیماری،بارداری و کمک هزینه ازدواج برخوردار میباشند.

- نحوه و شرایط بازنشستگی مشمولین این قانون مانند سایر بیمه شدگان است.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید