طراحی سایت
دوشنبه 27 آذر 1396.
امروز:

مقاله ها

روش انتخاب اصلح - شماره 1

روش_انتخاب_اصلح 1

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ...

ﻫﻤﺎﻧﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ امانت ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎﻧﺶ ﭘﺲ ﺩﻫﻴﺪ.


ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﺳﻴﻌﻰ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﺎﺩﻯ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻯ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﻰ ﻃﺒﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻪ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﺍﻣﺎﻧﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ (ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء) ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﻜﻨﺪ.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻧﺰﻭﻝ ﻓﻮﻕ، ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﻣﺎﺩﻯ ﻧیست و شامل امانت های معنوی نیز می شود
ﺣﻔﻆ ﺍﻣﺎﻧﺖ ﺩﺭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻯ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻯ ﺧﻮﺍﻩ ﻣﺎﺩﻯ ﻳﺎ ﺍﻟﻬﻰ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻞ، ﺳﺎﻣﺎﻥ ﻧﻤﻰ ﻳﺎﺑﺪ.
ﺍﻣﻮﺍﻝ، ﺛﺮﻭﺗﻬﺎ، ﭘﺴﺘﻬﺎ، ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻬﺎ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻯ ﺍﻧﺴﺎﻧﻰ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﺎﻧﺘﻬﺎﻯ ﺍﻟﻬﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺳﭙﺮﺩﻩ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ، ﻭ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﺑﻪ- ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﺍﺻﻠﻰ ﺁﻥ ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ، ﻭ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺎنت ها ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻧﺸﻮﺩ.(تفسیر نمونه)
انتخابات ریاست جمهوری بزرگ ترین عرصه جهت تحویل امانت الهی به اهل آن است.
مهم ترین مسئله در انتخابات شناسایی کسی است که بتواند این امانت الهی را برعهده بگیرد.
از این رو ما بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که رأي دادن به کسي براي رسيدن به مقام ریاست جمهوری مانند ساير کارها ، جزيي از اعمال ما به حساب مي‌آيد و بايد براي انجام هر يک از آنها نزد خدا "حجت"داشته باشيم.


نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید